Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

Zgodnie z treścią przepisu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opłata planistyczna to jednorazowa opłata pobierana przez organ wykonawczy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) odpowiadająca procentowemu stosunkowi wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opłata ta nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
O wysokości opłaty decydują radni, którzy jej wysokość uchwalają w treści postanowień danego planu. Niestety, opłata planistyczną jest obligatoryjna (obowiązkowa) i musi być każdorazowo ustalona     w treści zapisów mpzp.
O wysokości opłaty planistycznej dowiemy się z decyzji wydanej przez organ wykonawczy gminy. Obowiązek zapłaty będzie miał właściciela lub użytkownik wieczysty nieruchomości, który zbywa nieruchomość w okresie 5 lat od daty wejścia w życie ustaleń mpzp. Wartość nieruchomości przed uchwaleniem planu i po jego uchwaleniu może być określona tylko przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego dla konkretnej nieruchomości. Nie musimy się tym jednak martwić, gdyż określenie wzrostu wartości nieruchomości spoczywa na organie pobierającym opłatę. Właściciel nieruchomości może również przed zbyciem nieruchomości żądać od wójta, burmistrza, prezydenta miasta w trybie przepisu art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia wysokości przyszłej opłaty planistycznej. Rozwiązanie takie pozwala bezpiecznie określić potencjalną wysokość przyszłej opłaty, co może wpłynąć na negocjacje cenowe z potencjalnym nabywcą nieruchomości.
Nie każdy jednak będzie zobowiązany do zapłaty opłaty planistycznej. Z tego obowiązku na podstawie przepisu art. 36 ust. 4a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwolnione są osoby przenoszące własność nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na ich następców w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo w trybie przepisów o przyznawaniu „rent strukturalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
A co w przypadku, gdy w wyniku uchwalenia planu miejscowego, wartość naszej nieruchomości spadnie? W takiej sytuacji możemy w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie mpzp wystąpić do właściwego organu wykonawczego gminy z żądaniem odszkodowania za rzeczywistą poniesioną szkodę lub z żądaniem wykupu całej lub części nieruchomości.
Zważywszy na to, że celem opłaty planistycznej jest partycypacja właścicieli nieruchomości w kosztach sporządzenia mpzp, który niejednokrotnie chroni nas przed powstawaniem uciążliwych inwestycji w sąsiedztwie naszej nieruchomości, opłata ta nie wydaje się być szczególnie uciążliwym obciążeniem właścicieli nieruchomości. Pożytki jakie przynosi uchwalenie planu miejscowego w pełni wynagradzają możliwe do poniesienia koszty opłaty.

aplikant radcowski Daniel Krzywda